משלוח חינם לכל הארץ מ-199 ש"ח 📦 שירות לקוחות מהיר בוואטסאפ 072-3981429 🧩

תקנון האתר

תקנון האתר – תצרף פאזלים

 

 1. כללי

ברוכים הבאים לאתר תצרף פאזלים www.TazrefPuzzles.com (להלן: “האתר”).

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני למכירת פאזלים (להלן: “המוצרים”), עבור ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין ״תצרף פאזלים״. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 4. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 7. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 8. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
 9. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 10. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

 

 

 

 

 

 

 

 1. תנאי שימוש באתר
  1. השימוש באתר זה מותר לכל אדם שהינו בגיר, כשיר משפטית, אינו חסוי, אינו מוגבל בכל דרך ויכול לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. החברה מסירה מעצמה אחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש באתר על ידי אדם שאינו עונה להגדרה זו.
  2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”). ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
  3. הנכם רשאים להשתמש באתר למטרות פרטיות בלבד. אין להעתיק או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש פרטי.
  4. אסור להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי , לשם סריקה העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ו/או להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת מאגר שיכיל תכנים מהאתר.
  5. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך. הנכם נושאים באחריות הבלעדית לכל קישור או פרסום של תכנים, שתעשו בהם שימוש ומתחייבים לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם מכך.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר או לבטל השתתפות של גולשים, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • א. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   • ב. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   • ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   • ד. התנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות
   • ה. מנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר
   • ו. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   • ז. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

 1. סודיות ופרטיות הלקוח
  1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
  2. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם הלקוח אינו מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני עליו לפנות לתצרף פאזלים ולבקש את הסרתו ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני.
  3. האתר לא יעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה במקרים הנ"ל: פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב, שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לספק השילוח לצורך ביצוע האספקה.

 

 

 

 1. האתר לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
 2. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 3. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 6. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

 1. הזמנות ומכירה באתר
  1. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  2. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  3. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  4. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת פיזית מלאה כולל עיר, רחוב, בית ,דירה, ת.ז, מס' אשראי, / חשבון PayPal.
  5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
   ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור PayPal כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע
   דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון
   PayPal כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
  7. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.
  8. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

 

 

 

 

 

 1. חיובים ואופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
  1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות ארנק אלקטרוני PayPal, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  2. תצרף פאזלים  תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי  משלוח כמפורט בעמוד המכירה.
  3. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות ה PayPal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ PayPal. השימוש וקבלת האישור מ PayPal כפופים לתנאי השימוש של אתר PayPal.
  4. במידה והנהלת האתר תאפשר עבור אותו מוצר רכישה בתשלומים, הלקוח יהיה רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.
  5. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  6. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, לאחר האישור תישלח קבלה ללקוח בדואר האלקטרוני המאשרת את ביצוע הרכישה.
  7. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון ה PayPal או כל אמצעי תשלום שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  8. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
  9. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  10. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון ה- PayPal.
  11. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
  12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מוצרים ושירותים באתר

 

 1. כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם מצוין אחרת בעמוד המכירה ובתיאור המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי, כפי שיפורט מטה בסעיף "ביטול רכישה מצד הלקוח".

 

 1. מחירי מוצרים :המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר.

 

 1. אספקה והובלת המוצרים
  1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון ה-PayPal, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  2. מועד אספקת המוצרים המפורט בעמודי המכירה הוא בימי עסקים הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין (ימי עסקים הינם ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  3. במידה והלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י תצרף פאזלים, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי תצרף פאזלים.
  4. תצרף פאזלים עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.
  5. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות או ע"י חברת דואר ישראל. כלל המוצרים שיסופקו באמצעות מטעם הנהלת האתר, הינם בהתאם לתנאי חברת הדואר / משלוחים, אזורי החלוקה שלהן ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה (במידה והוזמן משלוח עד הבית), ואינם ניתנים לשליטה על ידי הנהלת האתר.
  6. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.
  7. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון ה PayPal. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
  8. אזורים מרוחקים וכתובות חריגות יחויבו בתוספת בהתאם לאזור ולמפורט בדף מדיניות משלוחים והחזרות.
  9. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות ובהתאם לזמנים שצוינו, עם זאת ייתכנו חריגות בזמן האספקה. תצרף פאזלים לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה.
  10. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
  11. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
  12. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
   • א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל

 

 

 

משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.

 • ב. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
 • ג. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 1. על הלקוח להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 2. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 

 

 1. ביטול רכישה מצד הלקוח
  1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
   • ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה למוצר שהופיע באתר - על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר והודעה לספק, תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
   • ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
   • א. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל tazrefpuzzles@gmail.com ומותנה בקבלת אישור.
   • ב. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית
   • ג. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

 

 1. ביטול רכישה מצד החברה
  1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. במידה ובוטלה הזמנה האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 

 

 

 1. אחריות
 2. האתר (ו/או מי מטעמו) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש בפאזלים. יש לציין כי הפאזלים נועדו למבוגרים ומכילים חלקים קטנים ואינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 8 עקב סכנת חנק.
 4. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו  ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד תצרף פאזלים ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי  ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור
 5. בשל ייחודו של המוצר, המורכב מכמויות גדולות של יחידות קטנטנות בעלות נטייה ברורה להיאבד, האתר פועל עם ספקים מומחים בתחום יצור הפאזלים, ויוצא מנקודת הנחה כי המוצרים הנמכרים מגיעים בשלמותם אל הלקוח.
 6. בכל מקרה, אין לאתר שום אחריות, בשום צורה שהיא, על חלקים שנאבדו/חסרים בפאזל, ולא תוכל להתבצע שום פניה, טענה או בקשה להשלמת חלקים על רקע חוסר חלקים להנהלת האתר.
 7. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 8. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 9. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

 1. תנאי החזרת מוצר

 

 1. ניתן להחזיר את הפריט תוך 14 ימים קלנדריים מיום קבלת ההזמנה.
 2. מוצר הנשאר באריזתו המקורית בלבד יוחזר (במידה והשקית הפנימית של הפאזל ו/או הדגם נפתחה המוצר לא יתקבל).
 3. הלקוח יישא בעלויות האיסוף מביתו בהתאם למצוין במדיניות משלוחים והחזרות.

 

 1. זכויות יוצרים
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של האתר בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר tazrefpuzzles.com, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושם של האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
  4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

 

 

 1. דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 1. דרכי התקשרות

 

לרשות הגולשים באתר מס' דרכי התקשרות לקבלת מענה בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות. ניתן להתקשר ל 0524834853 (ניתן גם בהודעות/אפליקציית "וואטסאפ") בימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 19:00. כמו כן ניתן לשלוח מייל לכתובת TazrefPuzzles@gmail.com

 

 

 

×
×

View full product info

Sale

Unavailable

Sold Out